Stanovy spolku

S T A N O V Y

spolku Klub kaktusářů Kladno, z. s.

Článek 1
Základní ustanovení

Klub kaktusářů Kladno, z. s. (dále jen spolek), je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Spolek je dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace s právní subjektivitou. Jejím posláním je přispívat k poznání, ochraně a uchování ohroženého bohatství exotické přírody a podporovat tuto ušlechtilou formu aktivního odpočinku.

Článek 2
Základní údaje

 1. Jméno: Klub kaktusářů Kladno, z. s.
 2. Sídlo: Statutární město Kladno
 3. Statutární orgán: Předseda spolku
 4. Předmět činnosti: Pěstování kaktusů a ostatních sukulentních rostlin

Článek 3

Základní principy a organizace

Spolek své poslání plní tím, že zejména:

 1. Pečuje o rozvoj praktických i teoretických znalostí svých členů, podporuje pěstování kaktusů a ostatních sukulentních rostlin v kultuře a uchování hodnotného genofondu ohrožených druhů.
 2. Propaguje pěstování a studium sukulentních rostlin ve veřejnosti, pozornost věnuje zejména mládeži.
 3. Pořádá výstavy spojené s prodejem přebytků rostlin, přednášky a jiné náborové a propagační akce, zájezdy a návštěvy na výstavy a do sbírek ostatních pěstitelů.
 4. Vydává neperiodické publikace a propagační letáky.
 5. Provádí poradenskou činnost o pěstování kaktusů a ostatních sukulentních rostlin.
 6. Navazuje a udržuje kontakty s institucemi obdobného zaměření a podporuje jejich rozvoj.
 7. Za účelem ekonomického zajištění své činnosti může provozovat též hospodářskou činnost.

Článek 4

Vznik členství

 1. Členem se může stát každý občan ČR i cizí státní příslušník, který souhlasí s ustanovením těchto stanov.
 2. Členem se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR nebo ostatních států Evropské unie.
 3. Podmínkou členství je podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.
 4. U osob mladších 18 let musí být přihláška podepsaná též zákonným zástupcem.

Článek 5

Zánik členství

 1. Členství zaniká: vystoupením, vyloučením, vyškrtnutím, úmrtím člena, zrušením členské právnické osoby, zrušením spolku.
 2. Výbor vyloučí člena v případě, že:
  a) jednal proti zájmům spolku
  b) závažným způsobem porušil stanovy
  c) byl odsouzen za trestný čin spáchaný proti zájmům spolku.
 3. Člen, který má být vyloučen, musí být vyzván, aby se dostavil na jednání výboru k projednání důvodů jeho vyloučení.
 4. Rozhodnutí o vyloučení musí být sděleno písemně. Proti rozhodnutí o vyloučení se může odvolat k členské schůzi a to do 60 dnů od doručení rozhodnutí.
 5. V případě, že člen nezaplatí roční členský příspěvk a to ani po urgenci, provede výbor jeho vyškrtnutí ze seznamu členů. O tom informuje členy na klubové schůzi.
 6. Zánikem členství nezaniká povinnost zaplatit dlužné příspěvky, vrátit zapůjčené materiály a jiné předměty.

Článek 6

Práva členů

Člen spolku má právo zejména

a) zúčastňovat se všech akcí spolku
b) používat výhod členství ve spolku
c) po dosažení věku 18 let být volen a volit do orgánů spolku
d) nahlížet do účetnictví spolku a požadovat vysvětlení o hospodaření
e) účastnit se schůzí výboru ve všech případech, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.

Článek 7

Povinnosti členů

Člen spolku má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy, podřídit se rozhodnutí členské schůze a výboru a plnit jejich usnesení a rozhodnutí
b) iniciativně se podílet na práci spolku a přispívat ke zlepšení jeho činnosti
c) svědomitě vykonávat přijaté funkce ve spolku
d) dbát na dobré jméno spolku
e) řádně a včas platit členské příspěvky.

Článek 8

Orgány spolku

Orgány spolku jsou

a) členská schůze
b) výbor
c) klubová schůze
d) přehližitelé hospodářské činnosti.

Článek 9

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi svolává předseda jednou za rok, zpravidla v prvním čtvrtletí roku. Pokud o to požádá alespoň třetina členů, je povinen předseda svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce od požádání.
 3. Členská schůze schvaluje změnu stanov a rozhoduje o změně názvu. Dále členská schůze:
  a) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
  b) stanovuje hlavní směry a koncepci rozvoje spolku, schvaluje roční plán činnosti a rozpočet a výši členských příspěvků
  c) projednává zprávu přehližitelů hospodářské činnosti
  d) kontroluje práci výboru, hodnotí ji a ukládá mu úkoly formou usnesení
  e) plní úkol odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru
  f) rozhoduje o zrušení spolku a stanoví zásady a způsob vypořádání majetku
  g) volí předsedu a členy výboru a přehližitele hospodářské činnosti na návrh výboru.
 4. Členská schůze je oprávněná přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, při rozhodování o zrušení spolku nejméně dvoutřetinová většina.

Článek 10

Výbor

 1. Mezi zasedáními členské schůze řídí a odpovídá za činnost výbor volený členskou schůzí.
 2. Výbor je nejméně tříčlenný vč. předsedy. Předseda je statutárním orgánem spolku a zastupuje jej navenek.
 3. Výbor svolává předseda dle potřeby, nejméně jednou za čvrt roku. Mimořádné zasedání výboru svolá předseda, požádají-li o to alespoň dvě třetiny výboru.
 4. Zasedání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním přizvaní členové spolku.
 5. Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina členů. K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. Výbor je za svou činnost odpovědný členské schůzi.
 7. Členství ve výboru zaniká: uplynutím doby, vzdáním se funkce, odvoláním z funkce, zánikem členství ve spolku.
 8. Uvolní-li se během roku místo některého člena výboru, může výbor kooptovat dalšího člena výboru a na nejbližší klubové schůzi informovat členy.
 9. Funkční období výboru je pětileté.

Článek 11

Klubová schůze

 1. Klubová schůze je prostor pro neformální setkání a jednání členské základny, výměně zkušeností a poznatků.
 2. V rámci klubové schůze může být uspořádána přednáška či beseda s pozvanými hosty.
 3. Projednává organizační zabezpečení akcí pořádaných spolkem.
 4. Schvaluje návrhy výboru, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi.
 5. Klubová schůze se schází obvykle měsíčně mimo prázdninových měsíců a řídí ji předseda či pověřený člen výboru.

Článek 12

Přehližitelé hospodářské činnosti

 1. Přehližitelé hospodářské činnosti jsou dva a jsou voleni členskou schůzí.
 2. Jejich působnost se vztahuje na činnost celého spolku.
 3. Přehližitelé hospodářské činnosti
  a) provádí revizi hospodaření spolku, dodržování rozpočtu a správnost prováděných finančních operací
  b) kontroluje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů spolku
  c) upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na opatření k jejich nápravě.
 4. Přehližitelé hospodářské činnosti provádí svou činnost nezávisle na členské schůzi, výboru či jiných orgánů spolku.
 5. Funkční období je pět let.

Článek 13

Právní postavení, majetek a zásady hospodaření

Spolek je samostatnou a nezávislou organizací s právní subjektivitou. Z toho vyplývá:

 1. Spolek může svým jménem nabývat práva, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
 2. Za spolek jedná předseda jako statutární orgán.
 3. Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsaná forma, pak k její platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis předsedy.
 4. Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku jsou:
  a) členské příspěvky
  b) příjmy z akcí spolku
  c) dary, dotace, granty a jiné příspěvky
  d) příjmy z vlastní hospodářeké činnosti
  e) jiné příjmy.
 5. Hospodáření spolku:
  a) účetnictví je vedeno v souladu s předpisy českého právního řádu, zejména zákonem o účetnictví.
  b) finančními prostředky disponuje předseda do výše 2.000,- Kč, vyšší částka musí být předem schválena výborem. O všech provedených finančních úkonech informuje předseda výbor spolku.

Článek 14

První předsedkyní byla ustavující schůzí spolku zvolena Iveta Perglová.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 24. listopadu 2016 a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.

Iveta Perglová, předsedkyně

Za správnost: Vladimír Náprstek